หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1  > 6. งานตลาดสดน่าซื้อ
 

6. งานตลาดสดน่าซื้อ

รายละเอียด

งานพัฒนาตลาดสดและตลาดนัดน่าซื้อ ผู้รับผิดชอบ นายภาณุวัตร สุขสม

เป้าหมาย/โครงการตลาดสดน่าซื้อ ปี 2557...(โปรดคลิก)

โครงการตลาดนัดน่าซื้อ ...(โปรคดลิก)

1. ภาระกิจ ... พัฒนาตลาดสด/ตลาดนัดให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

2. เป้าหมาย - ตลาดสดประเภทที่ 1 ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อระดับดี/ดีมาก ร้อยละ 80, ตลาดสดประเภทที่ 2 ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองเป็นตลาดนัดน่าซื้อ จังหวัดละ 1 แห่ง  

3. กิจกรรม ประกอบด้วย การสำรวจสถานการณ์และจัดทำฐานข้อมูล, สร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย/ชมรมพ่อค้า-แม่ค้า, ประสาน อปท. , ประชาคมตลาดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ, คัดเลือก/พัฒนาตลาดสดประเภทที่ 2 ประเมินรับรองตลาดนัดน่าซื้อ, ล้างตลาด, ให้คำแนะนำด้านวิชาการ, อบรม, สนับสนุนวัสดุ, , เยี่ยมติดตามและตรวจประเมินรับรองตลาด, รับมอบป้าย

4. ผลลัพธ์ ปี 2555 ได้ร้อยละ 92.30

5. เอกสารบรรยาย...1.การล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล...โปรดคลิก

             บรรยาย...2.การพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ...โปรดคลิก

             บรรยาย...3.กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะตลาด ปี 2551...โปรดคลิก

             บรรยาย...4.การมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาตลาดอย่างยั่งยืน...โปรดคลิก 

6. เกณฑ์ตลาดนัดน่าซื้อ

7. ผลการดำเนินงาน ปี 2555

 
เมื่อวันที่28 พ.ค.56 09:43 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0