หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2  > 11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
 

11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)

รายละเอียด

งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)...น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค

ปี 2557 โครงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ,HIA

1. ภาระกิจ ...การพัฒนาศักยภาพและประสาน อปท. ในการออกข้อกำหนดท้องถิ่น เพื่อควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

2. เป้าหมาย  หน่วยงานสาธารณสุข และ อปท.,

3. กิจกรรม ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพภาคเครือข่ายฯ โดยจัดอบรมให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขและ อปท., การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ/เรื่องร้องเรียน, การประยุกต์ใช้ HIA เพื่อสนับสนุนการออกข้อกำหนดตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535, คัดเลือก อปท.ต้นแบบ, ประสานพื้นที่, รวบรวมข้อมูล, ติดตามประเมินผล

4. ผลลัพธ์ จัดประชุม HIA...เมื่อวันที่ 18 - 19 เมษายน 2555

 
เมื่อวันที่19 ก.ค.56 13:32 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0