หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1  > 4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
 

4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ

รายละเอียด

งานพัฒนาส้วมสาธารณะ ... ผู้รับผิดชอบ น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค

แผนงาน/เป้าหมายโครงการพัฒนาส้วมสาธารณ ปี 2557... (โปรดคลิก) 

1. ภาระกิจ ... พัฒนาส้วมสาธารณะให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS ใน 13 setting 

2. เป้าหมาย - รพสต.และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75, วัด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 65, ปั้มน้ำมัน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 25, ส่วน setting อื่นๆ ให้ดำเนินการครอบคลุมมากขึ้น

3. กิจกรรม ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรมฯ, รณรงค์ล้างส้วม, สรรหาส้วมต้นแบบ, ตรวจประเมิน, ประกวดสุดยอดส้วมแห่งปีระดับเขต จังหวัดและระดับประเทศ

4. ผลลัพธ์ ปี 2555 ได้ร้อยละ 68  สุดยอดส้วมแห่งปีระดับเขต ได้แก่ วัดสะตือ รพ.บางซ้าย รร.วัดใหญ่ รร.ไตรราช โลตัสเสนา แม็คโคร และร้านอาหารสีกุก

บรรยาย การจัดตั้งชมรมส้วมยิ้ม,17มิย.56

บรรยาย ส้วมสาธารณะไทย,17มิย.56

เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ, HAS

เกณฑ์ตัดสินสุดยอดส้วม ปี 2555

แบบตรวจส้วมสาธารณะ

 
เมื่อวันที่28 พ.ค.56 09:47 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0