หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1  > 5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
 

5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***

รายละเอียด

งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ... ผู้รับผิดชอบ นายภาณุวัตร สุขสม

งานจัดบริการอาชีวอนามัยภาคเกษตรกรรม ปี 2558 เน้นการจัดตั้งคลินิกบริการสุขภาพเกษตรกรในทุกอำเภอ ร้อยละ 50 ของ รพ.สต....(รายละเอียดโปรดคลิก)

1. เป้าประสงค์... เพื่อลดโรคและปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำงานของเกษตรกร

2. เป้าหมาย ปี 2558 จัดบริการสุขภาพเกษตรกรเชิงรุก ร้อยละ 50 ของ รพสต.

3. กิจกรรม ประกอบด้วย การสนับสนุนวิชาการ, จัดอบรม, สนับสนุนชุดตรวจ/กระดาษทดสอบสารเคมีในกระแสเลือด (ได้บางส่วน เพราะปี 58 เป้าหมายมาก ให้ใช้เงินพื้นที่), เอกสาร คู่มือ แผ่นพับ แบบประเมิน, สนับสนุนให้พื้นที่จัดอบรม สร้างความตระหนักในการป้องกันอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยสร้างความร่วมมือกับ อปท. อสม. และผู้นำหมู่บ้าน กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย.

4. ผลลัพธ์ ปี 2558 ดำเนินการได้ 154 รพสต. ร้อยละ 75.12 (รายละเอียดโปรดคลิก)

แบบรายงาน ... OCC-นบ 01 (รายงานเจาะเลือดและกิจกรรมอื่นๆ)

คู่มือ ... คู่มือเกษตรกรและ อสม. ...(Update). สำหรับซีร็อกแจกในการประชุม

คู่มือ ... เกษตรกรปลอดโรค สำหรับเกษตรกรและอสม. ...เหมาะสำหรับใช้สอนและแจก

แผ่นพับสี ... วิธีการปฏิบัติตนในการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ...ใช้แจกในที่ประชุม

แผ่นพับสี ... ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศํตรูพืช 1 ...ใช้แจกในที่ประชุม

แผ่นพับสี ... ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศํตรูพืช 2 ...ใช้แจกในที่ประชุม

ใบปลิว รางจืด สมุนไพรล้างพิษ...ขาวดำ สำหรับแจกในที่ประชุม

ชุดนิทรรศการ...สภาพปัญหาและแนวทางดำเนินงานจัดบริการ...5 ชุด ใช้ประชาสัมพันธ์

ชุดนิทรรศการ...การป้องกันอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช...6 ชุด ใช้ประชาสัมพันธ์

แผ่นป้ายโมษณา..."คลินิกสุขภาพเกษตรกร" เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

แผ่นพับ ... การจัดบริการ : คลินิกสุขภาพเกษตรกร ... ใช้เผยแพร่ ปชสพ.

ป้ายไวนิล...คลินิกสุขภาพเกษตรกร...ใช้เผยแพร่ ปชสพ.การให้บริการ

ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ... คลินิกสุขภาพเกษตรกร... ใช้ติดที่ รพ.สต.

คู่มือ.สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข : คลินิกสุขภาพเกษตรกร คลิกขวา Save Target As

คู่มือ...แนวทางวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพเบื้องต้น คลิกขวา Save Target As

แบบประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของเกษตรกร นบก.1-56...

าวส์โหลด...ร่างโครงการอาชีวอนามัยภาคเกษตร 2557

ผลการดำเนินงาน ปี 2555

แบบประเมินเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงจากการสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืช (นบก.1)

คู่มือเกษตรกรปลอดโรค สำหรับ อสม.

คู่มือโครงการเกษตรกรปลอดโรค สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

แผ่นพับล้างผักผลไม้ให้ถูกวิธี

แบบประเมินความเครียด (st5)

บรรยาย_1. แนวทางดำเนินงานโครงการเกษตรกรปลอดโรค ปลอดภัยฯ ...โปรคคลิก

บรรยาย  2. ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี(ไฟล์.dbf) ...แนะนำให้คลิกขวา Save Target As..ก่อน

บรรยาย 3. สถานการณ์ผลกระทบจากสารเคมีในประเทศไทย...นพ.พิบูลย์ อิสสระพันธ์

บรรยาย  4. เกษตรปลอดโรค...คุณนัพวุฒิ ชื่นบาล สคร. 1

บรรยาย  5. คลินิกสุขภาพเกษตรกร..คุณนัฐวุฒิ แดงสวัสดิ์ สคร.1

แบบลงทะเบียนรายชื่อเกษตรกรเจาะโลหิตหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด

แนวทางการดำเนินโครงการเกษตรกรปลอดโรคฯ

 
เมื่อวันที่28 พ.ค.56 09:53 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0