หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2  > 15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
 

15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม

รายละเอียด

โครงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ภาคอุตสาหกรรม...นายภาณุวัตร สุขสม

แนวทาง/เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2557 งานอาชีวนามัยภาคอุตสาหกรรม เน้นการเข้าโรงงานให้มากขึ้น โดยผสมผสานการดำเนินงานทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และอาชีวอนามัย หรือใช้แนวทางโครงการสถานประกอบการปลอดโรคฯ ใน 5 อำเภอ...(โปรดคลิกเพิ่มเติม)

สถานการณ์/สภาพปัญหา/สถิติข้อมูล

1. เป้าประสงค์... เพื่อลดโรคและปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากการทำงานภาคอุตสาหกรรม

2. เป้าหมาย -

3. กิจกรรม ประกอบด้วย ประชุม/ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคม การประชุมคลินิคโรคจากการทำงานของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา การสนับสนุนด้านวิชาการร่วมกับ สคร.1 กรุงเทพฯ, การจัดอบรม, สนับสนุนเครื่องมือ/ชุดนิทรรศการโรคจากการประกอบอาชีพฯ, เอกสาร คู่มือ แผ่นพับ.

4. ผลการดำเนินงาน ปี 2555

5. คลินิคโรคจากการทำงาน

6. ข้อมูลสารเคมีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...(ฐานข้อมูล_1)...(ฐานข้อมูล_2)7. ข้อมูลประเภทกิจการ 6 อันดับที่มากที่สุด, ข้อมูลปี 2556

    1.การค้าเครื่องไฟฟ้า(684 แห่ง), 2.ร้านสินค้าเบ็ดเตล็ดการค้าอื่นๆ(331), 3.การค้า     วัสดุก่อสร้าง(301), 4.ขนส่งสินค้า/ผู้โดยสารรถยนต์(287), 5.การก่อสร้าง(284), 6.ร้านขายอาหาร โรงแรม ห้องเช่า(257แห่ง)

8. บรรยาย...โรคจากการประกอบอาชีพ (สารตะกั่ว)......โปรดคลิก.

    บรรยาย...สารเคมี... อ.ดร.สรา อาภรณ์ ภาควิชาอาชีวอนามัยฯ

    บรรยาย...การยศาสตร์... อ.ดร.สรา อาภรณ์ ภาควิชาอาชีวอนามัยฯ

    บรรยาย...อาชีวอนามัยและความปลอดภัย... อ.ดร.สรา ภาควิชาอาชีวอนามัยฯ

9. ภาพยนต์ ... สารเคมี : วัตถุอันตราย และป้ายเตือน ... อ.ดร.สรา อาภรณ์

    ภาพยนต์ ... การยศาสตร์ : ท่าทางการทำงาน ... อ.ดร.สรา อาภรณ์

10.โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กาย-ใจเป็นสุข

         10.1 แบบรายการตรวจประเมินตนเอง (Self-Evalution Sheet) สำหรับสถานประกอบการ โปรดคลิก...

         10.2 โปรแกรมคำนวน ..xls โปรดคลิก...

11. เอกสาร,โปสเตอร์,ชุดนิทรรศการ ไฟล์ต้นฉบับ สามารถให้ร้านทำได้เลย ! ดังนี้

         11.1 โปสเตอร์โรคจากการประกอบอาชีพฯ เช่น โรคหูเสื่อม,การยกของอย่างปลอดภัย, วิธีปฏิบัติงานกับสารตัวทำละลาย,ดวงตา,อุบัติเหตุ,การจัดท่าทาง,โรคปอด

         11.2 ชุดนิทรรศการRoll Up 6 โรค_1 เช่น โรคปอด กับการทำงาน...

                 ชุดนิทรรศการRoll Up 6 โรค_2 เช่น ดวงตา กับการทำงาน....

                 ชุดนิทรรศการRoll Up 6 โรค_3 เช่น ท่าทาง กับการทำงาน....

                 ชุดนิทรรศการRoll Up 6 โรค_4 เช่น สารตัวทำละลาย กับการทำงาน....

                 ชุดนิทรรศการRoll Up 6 โรค_5 เช่น หูเสื่อม จากการทำงาน....

                 ชุดนิทรรศการRoll Up 6 โรค_6 เช่น อุบัติเหตุ จากการทำงาน....

 
เมื่อวันที่30 พ.ค.56 13:31 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0