หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1  > 9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
 

9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน

รายละเอียด

โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy WorkPlace) 

                                          ผู้รับผิดชอบ... นายภาณุวัตร สุขสม

แผนงาน/เป้าหมาย ปี 2557 โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ...(โปรดคลิก)

1. ภาระกิจ ... พัฒนาสถานที่ทำงาน (ทั้งภาครัฐและเอกชน) ให้น่าอยู่ น่าทำงาน ตามเกณฑ์ "สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวิตชีวา" โดยสมัครเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ

2. เป้าหมาย สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งสมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน ถึงดีมาก 

3. กิจกรรม ประกอบด้วย การเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ, ตรวจประเมิน, รับประกาศใบรับรอง

4. ผลลัพธ์ ปี 2555     - ภาพรวมทั้งหมด             463 แห่ง

                             - ได้ใบรับรองระดับพื้นฐาน 58   แห่ง

                             - ระดับดี                        229 แห่ง

                             - ระดับดีมาก                   176 แห่ง

บรรยาย...1.แนวทางดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน...ชุด1

             2.แนวทางดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน...ชุด2

แบบสมัครเข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ ฯ

เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงาน_มากกว่า 10 คนขั้นไป

เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงาน_น้อยกว่า 10 คน

 
เมื่อวันที่28 พ.ค.56 09:51 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0