หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1  > สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
 

สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียด

สถิติข้อมูลด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

จำนวน รพ.  16  แห่ง

รพสต.   205 แห่ง

โรงเรียน 415 โรง

โรงแรม  67  แห่ง

จำนวนร้านอาหาร 3,453 ร้าน

ศูนย์เด็กเล็ก  316  แห่ง

วัด 504 แห่ง

ปั๊มน้ำมันใหญ่สายหลัก 55 แห่ง

ข้อมูลด้านการเกษตร มีพื้นที่ทั้งหมด  1,597,900 ไร่  มีเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร 1,101,303 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด แยกเป็น พื้นที่ปลูกข้าวนาปี 973,565 ไร่ ข้าวนาปรัง 891,538 ไร่  พื้นที่ปลูกไม้ผล  9,448.50 ไร่  พื้นที่ปลูกพืชผัก 6,1488.55 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่  2,372.25 ไร่ พื้นที่ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ 1,245.75 ไร่มีครัวเรือนผู้ถือครอง ทำการเกษตร ทั้งสิ้น 33,207 ครัวเรือน (จำนวนประชากรโดยเฉลี่ย 3-5 คน /ครัวเรือน)  พืชเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว 

ข้อมูลจำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5,745 แห่ง ลูกจ้าง 353,863 คน (ธันวาคม 2558,รพศ.อย.) ... รายละเอียด (โปรดคลิก) 

ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม (Update 31 มค. 59)...(โปรดคลิก) จำนวน 2,512 โรง คนงาน 276,807 คน

1. สรุปข้อมูลโรงงาน_ภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. ข้อมูลโรงงาน_จ.พระนครศรีอยุธยา_แยกรายอำเภอ

3. ข้อมูลบริษัท/โรงงาน ที่ได้มาตรฐาน ISO 14000 (โปรดคลิก)...

ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2559 ...(Update) ดังนี้ โรงงานทั้งหมด 2,512 โรง เงินทุนรวม 587,012.46 ล้านบาท คนงาน 276,807 คน  มี รง. ขออนุญาตใหม่ 43 โรง ขยาย 2 โรงงาน เลิกกิจการ 2 โรงงาน สรุปมีการขยายตัว 41 โรงงาน เงินลงทุน 21,260.82 ล้านบาท มีการจ้างงาน 1,808 คน

มี รง.ในเขตนิคมฯ 622 โรง คนงาน 141,594 คน ส่วนนอกเขตนิคมฯ 1,777 โรง คนงาน 111,524 คน ดังนี้ 

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
105 
แห่ง
นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
143
แห่ง
นิคมอุตสาหกรรมบ้านแพน
2
แห่ง
ย่านเสนา-บ้านแพน
9
แห่ง
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
223 
แห่ง
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนคร (รายชื่อ รง. โปรดคลิก)
43
แห่ง
แฟคตอรี่แลนด์ – ย่านวังน้อย
108
แห่ง
นอกเขตอุตสาหกรรม
1,777 
แห่ง
รวม
2,399
แห่ง

 

 

 

 

 

 

จำนวนสถานประกอบการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมด 5,745 แห่ง (ข้อมูลนำเสนอ รพศ.อย. 19 มค. 59) ลูกจ้าง 353,863 คน (ธันวาคม 2558) ผู้ประกันตน รพ.อย. 90,463 คน ดังนี้

กองทุนประกันสังคม นายจ้างขึ้นทะเบียน 5,745 คน ผู้ประกันตน 353,863 คน เลือก รพ.อย. 90,463 คน (1 มค. 59)

กองทุนเงินทดแทน นายจ้างขึ้นทะเบียน 4,373 แห่ง ลูกจ้างในความคุ้มครอง 321,974 คน

รายละเอียดข้อมูลระดับประเทศ...เพิ่มเติม ดังนี้ สถานประกอบการ 1-15 คน จำนวน 30,041 แห่ง (มากที่สุด) มากกว่า 200 คน จำนวน 205 แห่ง นอกนั้นอยู่ประมาณ 77-303 คน และส่วนใหญ่เป็นกิจการด้านการขายปลีก (มากที่สุด) รองลงมา ได้แก่ ด้านการผลิต ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม อสังหาริมทรัพย์ การขายส่ง/ปลีก การซ่อมยานยนต์และจักยานยนต์ เป็นต้น (ที่มา : สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม, 2555 สนง.สถิติแห่งชาติ)

     

 
เมื่อวันที่29 ก.ค.56 09:18 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0