หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย > ....ทำเนียบรูป และอัตลักษณ์ของกลุ่มงานฯ
 

....ทำเนียบรูป และอัตลักษณ์ของกลุ่มงานฯ

รายละเอียด

 

    ทำเนียบเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

                                            และ

                                อัตลักษณ์กลุ่มงานฯ

                         

                             น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค

                            นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

                                       หัวหน้ากลุ่มงานฯ

                  

       นายภาณุวัตร สุขสม                              นางโชติมา วนสินธุ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ                นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  

                           

             นายสุเทพ เทพแจ่มใจ                     นางชื่นกมล พูลสวัสดิ์

       นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ         นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ        

                     

            นางประณีต เลี้ยงสุคนธร                  นายคมกฤษ บัวพิมพ์

        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ         เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ภายใต้คำขวัญอัตลักษณ์ของกลุ่มงานฯ ได้แก่

1. รับผิดชอบ ได้แก่ ช่วยกันพัฒนาสถานที่ทำงานและองค์กรให้สะอาด (โปรดคลิก...)

2. สามัคคี ได้แก่ ร่วมมือ ร่วมใจช่วยเหลือทำงานโครงการส่วนรวมให้สำเร็จ(โปรดคลิก...)

3. มีน้ำใจ ได้แก่ มีจิตอาสาช่วยเหลืองานส่วนรวมขององค์กรอย่างน้อย 3 ครั้ง/ต่อปี (โปรดคลิก...)

 
เมื่อวันที่12 มิ.ย.54 22:13 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0