หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1  > 10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
 

10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535

รายละเอียด

งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข ... น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค

แผนงาน/เป้าหมาย ปี 2557 โครงการกฎหมายสาธารณสุข,ขยะติดเชื้อ ... (โปรดคลิก)

1. ภาระกิจ ... ส่งเสริมสนับสนุน อปท.ออกข้อกำหนดท้องถิ่น เพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ตาม พรบ.สาธารณสุข 2535

2. เป้าหมาย อบรมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อปท. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

3. กิจกรรม ประกอบด้วย การอบรม, การประสานท้องถิ่นออกข้อกำหนด, การตรวจเหตุร้องเรียน, ให้คำแนะนำท้องถิ่นด้านวิชาการ, แนะนำท้องถิ่นควบคุมกำกับและดำเนินการตามกฎหมาย

4. ผลลัพธ์ ปี 2556 ได้อบรมกลุ่มเป้าหมาย มีผู้เข้ารับการอบรม 70 คน

5. เอกสารนำเสนอ 1... แนวทางปฎิบัติตามสารบัญญัติ_หมวด3และหมวด5.pptx ...

                        2... บทบาทหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานอยุธยา...  

 

 
เมื่อวันที่30 พ.ค.56 09:43 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0