หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน > คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
 

คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา

รายละเอียด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม, โรงพยาบาลเสนา

    1. เจ้าหน้าที่และบุคลากร

    2. ภารกิจหน้าที่

    3. คลินิคโรคจากการทำงาน

               - เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษาโรคจากการทำงาน ในวันอังคารและพุธ ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน/ตรวจสุขภาพประจำปี, ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงาน, ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ, ส่งต่อผู้ป่วยโรคจากการทำงาน.      

               - ปรับปรุงพื้นที่คลินิกโรคจากการทำงานแยกจาก OPD, ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการทั้งเชิงรุก/เชิงรับ, ให้ความรู้ด้วยแผ่นพับ เช่น โรคจากการทำงาน การยศาสตร์ การออกกำลังกาย, ประชาสัมพันธ์คลินิกโรคจากการทำงาน ณ ห้องตรวจคลินิกโรคจากการทำงาน.

               - ข้อมูล : ดูแลประชากรภาคอุตสาหกรรม ในแถบ อำเภอเสนา บางบาล ผักไห่ บางซ้าย บางไทร และอำเภอลาดบัวหลวง

                - จำนวนสถานประกอบการ 371 แห่ง พนักงาน 26,215 คน

                - จำนวนผู้ป่วยจากคลินิกโรคจากการรายงาน : พบมาก ได้แก่ กลุ่มอาการโรคกล้ามเนื้อ, และผิวหนัง

     4. ผลการดำเนินงานคลินิคโรคจาการทำงาน, ตั้งแต่ 1 มกราคม - ถึง 30 สิงหาคม 2556

        4.1 ให้บริการเชิงรับ

               - ตรวจรักษาโรคจากการทำงาน          202 ราย

               - ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน                238 ราย 

               - ตรวจสุขภาพประจำปี                   2,176 ราย

               - ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ                 864 ราย

               - ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง             286 ราย

               - ส่งต่อผู้ป่วย                                    -  ราย

        4.2 ให้บริการเชิงรุก

               - ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับประกันสังคมจังหวัดฯ บ.บ้านแพนเอนจิเนียริ่ง จก. พบปัญหา ผู้ป่วยเรื้อรังขาดการรักษาต่อเนื่อง และพบผู้ป่วยความดันโลหินรายใหม่ 

               - ให้ความรู้และฝึกอบรมด้านความปลอดภัย จำนวน 3 บริษัท

               - ตรวจสุขภาพประจำปี

               - ผลตรวจสุขภาพผู้ประกันตน จำนวน   1,000 คน (งบ สปสช.เขต4) พบความเสี่ยง ดังนี้ เสี่ยงต่อโรคเบาหวาน 67 คน, เสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง 241 คน, มีภาวะซีด 25 คน, มีภาวะโภชนาการเกิน 556 คน, มีภาวะไขมันในเลือดสูง 198 คน

               - จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จากปัญหาที่พบ ดังนี้ อบรมให้ความรู้ 3 อ 2 ส และโรคเรื้อรัง ส่งเสริมการออกกำลังกาย/เล่นกีฬาในโรงงาน ในกลุ่มเสี่ยงผู้ประกันตน จำนวน 150 คน

        5. อื่นๆ ได้แก่ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงาน 2 ครั้ง,จัดทำแผนพัฒนาคลินิกโรคจากการทำงาน, และแผนสร้างเสริมสุขภาพผู้ประกันตน.

ที่มา : รายงานการประชุมคณะทำงานเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, 24 กันยายน 2556

 
เมื่อวันที่25 ก.ย.56 13:29 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0