หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2  > _โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
 

_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

รายละเอียด

โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข...คุณสุเทพ เทพแจ่มใจ ผู้รับผิดชอบ

1. เป้าหมาย ปี 2557 จำนวน 10+ แห่ง และอำเภอเป้าหมาย 5 อำเภอๆละไม่ต่ำกว่า 5 โรง

2. แนวทางดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข...

3. แบบรายการตรวจประเมินตนเอง (Self-Evalution Sheet) สำหรับสถานประกอบการ โปรดคลิก...

4. โปรแกรมคำนวน ..xls โปรดคลิก...

5. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ...

6. แบบรายงานผลการเข้าร่วมโครงการฯ ...

7. แบบรายงานผลสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินฯ ...

8. แบบสรุปผลการเข้าร่วมโครงการฯ ...

9. บรรยาย...โรคจากการประกอบอาชีพ (สารตะกั่ว)......โปรดคลิก.

    บรรยาย...สารเคมี... อ.ดร.สรา อาภรณ์ ภาควิชาอาชีวอนามัยฯ

    บรรยาย...การยศาสตร์... อ.ดร.สรา อาภรณ์ ภาควิชาอาชีวอนามัยฯ

    บรรยาย...อาชีวอนามัยและความปลอดภัย... อ.ดร.สรา ภาควิชาอาชีวอนามัยฯ

10. ภาพยนต์ ... สารเคมี : วัตถุอันตราย และป้ายเตือน ... อ.ดร.สรา อาภรณ์

    ภาพยนต์ ... การยศาสตร์ : ท่าทางการทำงาน ... อ.ดร.สรา อาภรณ์

11.โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กาย-ใจเป็นสุข

         11.1 แบบรายการตรวจประเมินตนเอง (Self-Evalution Sheet) สำหรับสถานประกอบการ โปรดคลิก...

         11.2 โปรแกรมคำนวน ..xls โปรดคลิก...

12. เอกสาร,โปสเตอร์,ชุดนิทรรศการ ไฟล์ต้นฉบับ สามารถให้ร้านทำได้เลย ! ดังนี้

         12.1 โปสเตอร์โรคจากการประกอบอาชีพฯ เช่น โรคหูเสื่อม,การยกของอย่างปลอดภัย, วิธีปฏิบัติงานกับสารตัวทำละลาย,ดวงตา,อุบัติเหตุ,การจัดท่าทาง,โรคปอด

         12.2 ชุดนิทรรศการRoll Up 6 โรค_1 เช่น โรคปอด กับการทำงาน...

                 ชุดนิทรรศการRoll Up 6 โรค_2 เช่น ดวงตา กับการทำงาน....

                 ชุดนิทรรศการRoll Up 6 โรค_3 เช่น ท่าทาง กับการทำงาน....

                 ชุดนิทรรศการRoll Up 6 โรค_4 เช่น สารตัวทำละลาย กับการทำงาน....

                 ชุดนิทรรศการRoll Up 6 โรค_5 เช่น หูเสื่อม จากการทำงาน....

                 ชุดนิทรรศการRoll Up 6 โรค_6 เช่น อุบัติเหตุ จากการทำงาน....

 

 
เมื่อวันที่24 ก.พ.57 15:00 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0