หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1  > 8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
 

8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน

รายละเอียด

                                   งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน

                                   ...ผู้รับผิดชอบ นายคมกฤษ บัวพิมพ์

1. ภาระกิจ ... พัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน ให้ตระหนักในการดูแลด้านความสะอาด อาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหาร

2. เป้าหมาย จัดอบรมผู้ประกอบการโต๊ะจีนทั้งจังหวัด

3. กิจกรรม ประกอบด้วย การอบรม, จัดตั้งชมรม

4. ผลลัพธ์ ปี 2556 ดำเนินการแล้ว โดนอบรมผู้ประกอบการ จำนวน 86 คน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556

รายชื่อผู้ประกอบการโต๊ะจีนเข้าร่วมอบรมเมื่อ29 พค.56

สไลว์_เพาเวอร์พอยด์สอนการอบรมโต๊ะจีน, เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค

ตะลึงพบสารบอแรกซ์-ฟอร์มาลีนในโต๊ะจีน, มติชน

การอบรมผู้ประกอบการโต๊ะจีน,29พค56

ชมรมผู้ประกอบการโต๊ะจีน, ประธานชมรม คุณปริญญา(หน่อง) ธรรมรักษ์ (ร้านอาหาร/โต๊ะจีนสีกุก,บางบาล) โทร 081-8519953

ผู้ประสานงาน สสจ. คุณคมกฤษ บัวพิมพ์ โทร  089-1325475, 091-0785281

 
เมื่อวันที่30 พ.ค.56 09:03 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0