หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1  > 3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
 

3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน

รายละเอียด

งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน ...ผู้รับผิดชอบ นายกำนนท์ สุภานันท์

1. เป้าประสงค์ ... เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  

2. เป้าหมาย -

3. กิจกรรม ประกอบด้วย การประสาน อปท. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง, ให้คำแนะนำด้านวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหา ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข, รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ, ติดตามเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพร่วมกับ อปท.

4. สถิติข้อมูล ปี 2556 ได้แก่ ปัญหาขยะติดเชื้อ อบต.หันตรา, ปัญหาต้มกรดกัดทอง ทม.เสนา, ปัญหาบ่อขยะ อบต.คลองสะแก, ปัญหาผลกระทบขนถ่ายท่าแร่ อ.นครหลวง,  

         - กค. 56 ปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์ไก่/เลี้ยงหมู ต.พระแก้ว อ.ภาชี

         - สค. 56 ปัญหากลิ่นเหม็นจาก รง.พลาสติก ทต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน

แบบตรวจเหตุร้องเรียน (แบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงาน) ตาม พรบ.สาธารณสุข 2535

 
เมื่อวันที่30 พ.ค.56 09:44 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0