หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย > 2. นายภาณุวัตร สุขสม .. 081-3094345
 

2. นายภาณุวัตร สุขสม .. 081-3094345

รายละเอียด

นายภาณุวัตร สุขสม

ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

งานรับผิดชอบ...

1. งานอาชีวอนามัยภาคเกษตรกรรม/แรงงานนอกระบบ

2. โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน,(Healthy Workplace)

3. โครงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)

4. โครงการประเมินมาตรฐานคุณภาพ ระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)

5. งานเหตุรำคาญ

6. งาน IT เวปฝ่ายฯ และอื่นๆ ที่รับมอบหมาย

อายุราชการ  30 ปี 

อายุตัว 52 ปี 

คติประจำใจ  ทำงานวันนี้ให้ดี/ ปิดทองหลังพระ / กลับสู่สามัญ 

ประวัติส่วนตัว บ้านเดิม 1 หมู่ 3 ต.บ้านกลึง อ.บางไทร พี่น้อง 10 คน เป็นคนที่ 6 บุตรพ่อโท้ แม่แฉล้ม สุขสม อาชีพทำนา การศึกษา ประถมฯ รร.วัดป้อมแก้วประโชติวิทยาภรณ์, มัธยมต้น รร.บางไทรวิทยา, มัธยมปลาย รร.อยุธยานุสรณ์, ต่อ วิทยาลัยการสาธารณสุขภาคกลางจังหวัดชลบุรี, อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏอยุธยา, ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต เอกการบริหารสาธารณสุข, ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ชื่อเล่น เปี๊ยกเล็ก

ความตั้งใจ  จะเกษียรราชการเมื่ออายุ 55 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า

ครอบครัว  สมรสกับ คุณจรรสมร สุทธิวงศ์ บุตรี 2 คน น.ส.ณัฐมนตร์ (จบครุศาสตร์ ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ น.ส.สาธิตา สุขสม (ปี 3 สถาบันการบินพลเรือน )

ความภาคภูมิใจที่ได้ทำแล้ว  งานสาธารณสุขมูลฐาน งานสุขาภิบาล การรักษาโรคแก่ผู้เจ็บป่วยยากไร้ ร่วมประสานพัฒนา จัดงานวิ่งเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา เมื่อครั้งอยู่ สอ.กระแชง อ.บางไทร กับงานปัจจุบันที่ยังคงดำเนินต่อไป

งานอดิเรก  งานดนตรี บริการเครื่องเสียง ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้

พระที่พึ่งทางใจ  หลวงพ่อเพิ่ม วัดป้อมแก้ว, พระเทพรัตนากร เจ้าคณะจังหวัดฯ, หลวงปู่ดู่ วัดสะแก, หลวงพ่อหวล วัดพุทไธ ฯลฯ

งานที่อยากทำและได้ทำแล้ว ทำสวน ขับรถ ถ่ายรูป....

อื่นๆ  ได้ตั้งใจทำวัตรสวดมนต์เย็นและนั่งสมาธิ ณ วัดพุทไธศวรรย์ 1-2 สับดาห์ ต่อ 1 ครั้ง และดูแล/สนธนาธรรมกับหลวงพ่อเพิ่ม อัตตทีโป วัดป้อมแก้ว ต.บ้านกลึง....ความตั้งใจนี้ได้ทำอยู่เป็นนิจ ณ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นมาได้ตั้งใจ สวดมนต์เช้า-เย็นมาตลอด

แนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมแบบยั่งยืน "เตรียมพร้อม ยอมรับ ปรับตัว" กันยา 2554

แนวทางการแก้ปัญหายุง ด้วยมาตรการป้องกัน 3 ก. ได้แก่ ป้องกันยุง " เกิด กัด เกาะ"

อานิสงค์การสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ...โดยคัดลอกมา

ทำไมการนั่งสมาธิจึงได้บุญ ...โดยคัดลอกมา

ที่มาของบทสวด "อิติปิโส..." โดยคัดลอกมา

อานิสงส์ของการสวดมนตร์ อำนาจเวทมนตร์คุณไสยใดๆไม่อาจทำอันตรายได้ โดยคัดลอกมา

การสวดมนต์ที่ถูกต้องและได้อานิสงส์สูงสุด ...โดยคัดลอกมา

อานิสงส์การสวดมนต์และประโยชน์การทำสมาธิ ...โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ... คัดลอกมา

 
เมื่อวันที่9 ม.ค.55 09:59 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0