หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1  > 1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
 

1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste

รายละเอียด

งานพัฒนาการสุขาภิบาลอาหาร ... ปี 2557 ผู้รับผิดชอบ น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค

โครงการอาหารและน้ำ ปี 2557 Clean Food Good Tast,...(โปรดคลิก)

1. ภาระกิจ ... พัฒนาร้านอาหาร แผงลอย ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste

2. เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 85 

3. กิจกรรม ประกอบด้วย การอบรมผู้สัมผัสและผู้ประกอบอาหาร, ตรวจให้คำแนะนำ, ประสาน อปท., สุ่มตรวจรับรองร้านอาหารและแผงลอย, พัฒนารับรองร้านอาหาร, รับมอบป้าย

4. ผลลัพธ์ ปี 2556 จำนวน 3,453 แห่ง ผลงาน 2,954 แห่ง เป้าหมาย 85  % ผลงานได้ 85.54 %

แบบตรวจร้านอาหาร

แบบตรวจแผงลอย

มาตรฐานโรงอาหารมาตรฐาน ทั่วไป (ยกเว้น รพ.)

บรรยายการสุขาภิบาลอาหาร

เกณฑ์ Clean Food Good Taste,Plus

แบบสำรวจโรงครัวของโรงพยาบาล_

 

 

 
เมื่อวันที่28 พ.ค.56 09:43 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0