หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2  > 16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
 

16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ

รายละเอียด

งานเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลและภัยพิบัติ ... นายคมกฤษ บัวพิมพ์

1. ภาระกิจ การเตรียมความพร้อมฯ ในภาวะปกติ, กรณีเกิดเหตุสามารถประสานงานด้านข้อมูลวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ , อันจะลดผลกระทบต่อบุคคลและชุมชนได้ 

2. เป้าหมาย  -

3. กิจกรรม การประชุมเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลฯ ด้านองค์ความรู้วิชาการ, การประสานงาน, การแจ้งเหตุ, การบัญชาการ, การตอบโต้, การรายงานผู้บังคับบัญชา, การติดตามผลกระทบต่อชุมชน.

4. ผลลัพธ์  - 

5. สถิติข้อมูล

ปี 2556 ประชุมระบบบัญชาการในสถานการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข,พค

ปี 2555

ปี 2554 เกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่และรุนแรงกว่า

ปี 2538 เกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่

กรณีรถบรรทุกสารเคมีพลิกคว่ำ ณ ต.บางปะแดง อ.บางปะอิน

กรณีรถบรรทุกสารเคมีพลิกคว่ำ ณ สามแยกเข้า อ.นครหลวง

กรณีโรงงานสารเคมีรั่วไหล ในนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า-ไอเทค

กรณีโรงงานสารเคมีรั่วไหล ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร อ.นครหลวง

กรณีสารเคมีรั่วไหลลงสู่แม่น้ำลพบุรี ทำให้ปลาตาย จากกรณีไฟไหม้ร้านขายเคมีภัณฑ์

กรณีเรือน้ำตาลล่ม ที่ อ. ป่าโมก จ.อ่างทอง ทำให้ปลาตาย

กรณีพลุระเบิด ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 ครั้งใหญ่

กรณีเรือบรรทุกข้าวสารล่ม ที่หน้าเจดีย์ศรีสุริโยทัย ทำให้ปลาตาย

 
เมื่อวันที่30 พ.ค.56 13:33 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0