หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน > คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
 

คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม, โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

    1. เจ้าหน้าที่และบุคลากร

    2. ภารกิจหน้าที่

    3. คลินิคโรคจากการทำงาน ที่ตั้ง ห้องตรวจ 1 อาคารสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ชั้น 2 การติดต่อ : โทรศัพท์สายนอก 035-322555 ต่อ 3010 และ 8202

               - บริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคจากการทำงานทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 8.30-12.00 น.

               - ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน/ ตรวจสุขภาพประจำปี, ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง เช่น ตรวจการได้ยิน การมองเห็น และตรวจปอด, ประเมินพนักงาน Fit For Work และ Return For Work, ประเมินการสูญเสีย ค่าชดเชย ของกองทุนประกันสังคม.

               - ข้อมูล : สถานประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2556 จำนวน 5,453 แห่ง, จำนวนผู้ประกันตน 319,285 คน

                - โรคจากการรายงาน : พบมาก ได้แก่ โรคกล้ามเนื้อ, รองลงมาคือ โรคผิวหนัง

     4. ผลการดำเนินงานคลินิคโรคจาการทำงาน, ตั้งแต่เดือนมกราคม - ถึง 31 กรกฎาคม 2556

        4.1 ให้บริการเชิงรับ

               - คัดกรองโรคจากการทำงาน             169 ราย

               - รายงานโรค                                 79 ราย

               - ตรวจสุขภาพประจำปี/ก่อนเข้างาน  2,180 ราย 

               - ตรวจตามความเสี่ยง                       469 ราย

               - ให้อาชีวสุขศึกษา                          548 ราย

        4.2 ให้บริการเชิงรุก

               - ตรวจสุขภาพทั่วไป                        516 ราย 

               - ตรวจตามความเสี่ยง                       548 ราย

               - ให้สุขศึกษา/คำปรึกษาแนะนำ           548 ราย

               - ตรวจไขมันในร่างกาย/ให้คำปรึกษา   247 ราย

        5. อื่นๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์คลินิก,การสร้างเครือข่าย การจัดประชุมคณะอนุกรรมการเครือข่ายฯ, การจัดอบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน, การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง.

ที่มา : รายงานการประชุมคณะทำงานเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, 24 กันยายน 2556

 
เมื่อวันที่25 ก.ย.56 13:29 
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0