หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
รูปภาพกิจกรรมด้านสาธารณสุข
 

งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่...วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นายภาณุวัตร สุขสม และนายคมกฤษ บัวพิมพ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อ.ผักไห่ โดยมีนายประยูร รันตเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธาน ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผักไห่ ได้จัดหน่วยปฐมพยาบาลและบริการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร ... ดังภาพข่าว

ภาณุ  ภาพ/ข่าว 

ประชุมแผนวิจัย...วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 นายภาณุวัตร สุขสม และนายคมกฤษ บัวพิมพ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การกำหนดทิศทางและแผนพัฒนางานวิจัยและผลิตภัณฑ์วิชาการ ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี จัดโดย กรมควบคุมโรค...ดังภาพข่าว 

 ภาณุ ภาพ/ข่าว

สวดมนต์วันพระ...วันที่ 29 เมษายน 2559 นายภาณุวัตร สุขสม ผู้แทนกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและรักษาศีล 5 ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดเจ้าปลุก อ.มหาราช โดยมีรองฯ สุเทพ บุญสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นหัวหน้าคณะฯ  ...ดังภาพข่าว 

ภาณุ ... ภาพ/ข่าว 

ตรวจโรงหนัง...วันที่ 28 เมษายน 2559 นายคมกฤษ บัวพิมพ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานและนายภาณุวัตร สุขสม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ร่วมออกตรวจโรงหนังอยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์ ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อจากธนาซีนีเพล็กซ์  เป็น อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์ เพื่อประกอบการขออนุญาตประกอบการ โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน  ...ดังภาพข่าว

ภาณุ...ภาพ/ข่าว

แรงงานนอกระบบ...วันที่ 27-28 เมษายน 2559 นายภาณุวัตร สุขสม และนายคมกฤษ บัวพิมพ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ เพื่อดูแลสุขภาพกลุ่มเกษตรกร กลุ่มคนงานคัดแยกและรีไซเคิลขยะ ตัดเย็บเสื้อผ้า แกะสลักหิน และกลุ่มแท็กซี่ โดยมีนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบชีพฯ เป็นประธาน  ...ดังภาพข่าว

ภาณุ...ภาพ/ข่าว

รดน้ำดำหัว...วันที่ 8 เมษายน 2559 น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2559 ณ บริเวณพิธีใต้ต้นไทร สสจ. โดยมีนายแพทย์พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ...ดังภาพข่าว

ภาณุวัตร ...ภาพ/ข่าว

มอบป้าย CFGT...วันที่ 8 เมษายน 2559 น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ มอบป้ายรับรองมาตรฐานโรงอาหาร Clean Food Good Taste แก่บริษัทแม็กเทค จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เพื่อคุ้มครองสุขภาพของพนักงานด้านอาหารปลอดภัยในสถานประกอบการ ...ดังภาพข่าว

ภาณุ ... ภาพ/ข่าว 

ตรวจคุณภาพอากาศ...วันที่ 5 เมษายน 2559 นายภาณุวัตร สุขสม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ร่วมกับ สสอ.นครหลวง และ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ตรวจคุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่น แก๊สและความร้อน ณ บ่อขยะ อ.นครหลวง เพื่อดูแลสุขภาพคนงานที่สัมผัสขยะและคุ้ยเขี่ยขยะ  ...ดังภาพข่าว

ภาณุ...ภาพ/ข่าว

ลดการปล่อยมลพิษ...วันที่ 4 เมษายน 2559 นายภาณุวัตร สุขสม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนายคมกฤษ บัวพิมพ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมอบรมการส่งเสริมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและคลังสินค้าใน อ.นครหลวง ในการลดการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โดยมีนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรม  ...ดังภาพข่าว

ภาณุ...ภาพ/ข่าว

คลินิกสุขภาพเกษตรกร...วันที่ 31 มีนาคม 2559 น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานจัดคลินิกสุขภาพเกษตรกรในหน่วยบริการปฐมภูมิ ณ รร.กรุงศรีริเวอร์ โดยมีนายสุเทพ บุญสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นประธานฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในการลดโรคพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและภัยสุขภาพจากการทำงาน ... ดังภาพข่าว

ภาณุ  ภาพ/ข่าว 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ...วันที่ 29 มีนาคม 2559 นายแพทย์พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อ.อุทัย โดยมีนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้คัดเลือก อ.นครหลวง เป็นพื้นที่ต้นแบบเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ... ดังภาพข่าว

ภาณุ  ภาพ/ข่าว 

การบริหารจัดการงบฯ...วันที่ 24-25 มีนาคม 2559 นายภาณุวัตร สุขสม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ณ ห้องประชุมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี โดยมีนายแพทย์พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมและให้โอวาท  ...ดังภาพข่าว

ภาณุ...ภาพ/ข่าว

ประชุม อสธจ. วันที่ 22 มีนาคม 2559 น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และนายภาณุวัตร สุขสม เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายการดำเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ...ดังภาพข่าว

 ภาณุ ภาพ/ข่าว

สวดมนต์ ม.ศีล 5...วันที่ 22 มีนาคม 2559 นายภาณุวัตร สุขสม ผู้แทนกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ถือศีล 5 ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดจันทร์ อ.นครหลวง โดยมีนายสุเทพ บุญสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม ...ดังภาพข่าว

ภาณุ ... ภาพ/ข่าว 

ดูบ่อขยะนครหลวง...วันที่ 3 มีนาคม 2559 นายภาณุวัตร สุขสม และนายคมกฤษ บัวพิมพ์ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ร่วมกับ สสอ.นครหลวง และ สคร.4 จังหวัดสระบุรี ประชุมเพื่อหาแนวทางการดูแลสุขภาพคนงานที่สัมผัสขยะและคุ้ยเขี่ยขยะ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนครหลวง โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลนครหลวงให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลและพาดูบ่อขยะ ...ดังภาพข่าว

ภาณุวัตร ...ภาพ/ข่าว

การกำจัดขยะติดเชื้อใน รพสต. ...วันที่ 1 มีนาคม 2559 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้รวบรวมผลการกำจัดขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ของทั้งจังหวัดฯ พบว่า ส่วนใหญ่นำส่ง รพศ./รพท./รพช.ในพื้นที่ เพื่อส่งกำจัดโดย บ.เอกชนอีกต่อหนึ่ง รองลงมา คือ กำจัดเอง โดยใช้เตาเผาขยะที่มีอยู่หรือขุดหลุมเผา มีส่วนน้อยที่นำรวมไปกำจัดโดยเทศบาล/อบต. และ บ.เอกชน  ... ดังรายงานสรุป

 ภาณุ  รวบรวม/ข่าว 

การกำจัดขยะติดเชื้อใน รพ. ...วันที่ 1 มีนาคม 2559 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้รวบรวมผลการกำจัดขยะติดเชื้อในโรงพยาบาลของรัฐทั้งจังหวัดฯ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลทั่วไปเสนา และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง พบว่า ส่งกำจัดบริษัทเอกชนทั้งหมดและนำไปเผาที่เตาเผาของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  ... ดังรายงานสรุป

 ภาณุ  รวบรวม/ข่าว 

อบรมร้านอาหารในวัด ...วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ โดยคุณโชติมา วนสินธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการสุขาภิบาลอาหาร(Clean Food Good Taste) และอาหารปลอดภัย (Food Safety) แก่ร้านอาหารในวัดท่าการ้อง อ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาร้านอาหารให้สะอาดและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ... ดังภาพข่าว

 ภาณุ  ภาพ/ข่าว 

สถานประกอบการปลอดโรคฯ ...วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จัดการประชุมโครงการ"สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข" ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โดยมีนายแพทย์พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดฯ มีผู้แทนสถานประการ/บริษัท โรงพยาบาล/สสอ. เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในการลดโรคและภัยสุขภาพจากการทำงาน โดยเฉพาะโรคไม่ติดเชื้อ (NCD) ในสถานประกอบการ  ... ดังภาพข่าว

ภาณุ  ภาพ/ข่าว 

ติดตามแก้ไขปัญหาขยะ...วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 น.ส.เสาวลักษณ์ สุวรรณภาค หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ และนายภาณุวัตร สุขสม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์จัดการขยะต้นแบบฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาขยะ ณ ศูนย์จัดการขยะ ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล โดยมี นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฯ  ...ดังภาพข่าว

 ภาณุ ภาพ/ข่าว

ทั้งหมด : 883 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [Next] [Last Page]
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0