หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?
  เมนูหลัก
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 1
สถิติข้อมูลเพื่องานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงงานอุตสาหกรรม
1. งานสุขาภิบาลอาหาร, Clean Food Good Taste
3. งานตรวจสอบเหตุร้องเรียน
4. งานพัฒนาส้วมสาธารณะ
5. งานอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม ***
6. งานตลาดสดน่าซื้อ
7. งานประเมินความเสี่ยงบุคลากรในโรงพยาบาล
8. งานพัฒนาผู้ประกอบการโต๊ะจีน
9. งานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. งานส่งเสริมมาตรการใช้กฏหมายสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ทั้งหมด
  โครงสร้างงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 2
_โครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข
11. งานประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ (HIA)
12. การพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
13. งานสุขาภิบาลโรงแรม, หอพัก, สถานบันเทิง
14. งานเฝ้าระวังน้ำบริโภค, ประปาดื่มได้
15. งานอาชีวอนามัย ภาคอุตสาหกรรม
16. งานเตรียมความพร้อมกรณีสารเคมีรั่วไหลและเหตุภัยพิบัติ
17. โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดภาวะโลกร้อน
18. งานพัฒนาสถานบริการเชื้อเพลิง, ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมด
  ค่ามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม (อากาศ น้ำ เสียง แสง ฯลฯ)
1.1มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป
1.2มาตรฐานคุณภาพอากาศภายนอกอาคาร
1.3มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร
2.1เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
2.2มาตรฐานคุณภาพน้ำดืมในภาชนะบรรจุปิดสนิท
2.3มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลและน้ำประปาที่ใช้บริโภค
3.1เกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
3.2มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
3.3มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3.4มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ
ทั้งหมด
  งานอาชีวอนามัย : เครือข่ายคลินิคโรคจากการทำงาน
รายชื่อสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจสุขภาพ 326 แห่ง : แนวทางการตรวจสุขภาพในสถานประกอบการ
คลินิกโรคจากการทำงาน,โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
คลินิกอาชีวเวชศาสตร์, โรงพยาบาลเสนา
ทั้งหมด
ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1แจ้งราคาชุดตรวจโคลีนเอสเตอเรส (องค์การเภสัชฯ) ชุดใหญ 720 บาท ส่วน กระดาษทดสอบฯ 321 บาท/ขวด ภาณุวัตร13 พ.ย.58 09:17
2ขอแจ้งผลการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรใน รพ. ปี 2557 ดังนี้ โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองผลระดับ 5 ได้แก่ รพ.มหาราช บ้านแพรก และ รพ.อุทัย ส่วนโรงพยาบาลที่ผ่านระดับ 5 ต่อเนื่อง ได้แก่ รพ.ภาชี บางไทร ท่าเรือ และ รพ.สมเด็จพระสังฆราชฯ ( 24 พ.ย. 57 14:25 น.) ภาณุวัตร24 พ.ย.57 14:25
3ประกาศสุดยอดส้วมแห่งปี 2557 ระดับจังหวัดฯ ได้แก่ รร.ไตรราชวิทยา รร.วัดหนองเป้า รร.บ้านแถว รร.วัดหนองเครือบุญ รร.วัดตะโก รร.เอกอโยธยา รร.วัดดอนลาน รร.วัดไทรน้อย รพสต.ลาดงา รพสต.บางหลวง ปั๊มแก็สบางไทร วัดอโยธยา ภาณุวัตร8 ก.ย.57 08:56
41-4,7-10 กรกฎาคม 2557 สสจ. ตรวจประเมินสุดยอดส้วมระดับจังหวัดฯ อ.ต่างๆ ภาณุวัตร1 ก.ค.57 15:41
520-30 พฤษภาคม 2557 สคร.1 ร่วม สสจ. ตรวจประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยฯ อ.ต่างๆ ภาณุวัตร1 ก.ค.57 15:40
6แนวทางดำเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ...(แบบประเมินอยู่ภาคผนวก) ภาณุวัตร19 มิ.ย.57 08:44
7แจ้ง จนท.รพ. เป้าหมาย สคร. 1 กรุงเทพฯ ร่วมกับ สสจ. เข้าตรวจประเมินความเสี่ยงบุคลากรฯ ในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2557 รายละเอียดตามหนังสือแจ้งแผนไว้แล้ว ภาณุวัตร2 มิ.ย.57 11:13
8แจ้ง จนท.รพ./สสอ.ผู้รับผิดชอบอาชีวอนามัย ภาคเกษตรกรรม เข้าร่วมประชุมฟื้นฟูความรู้งานอาชีวอนามัย ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ ห้องทัศนีย์ สสจ. ภาณุวัตร2 มิ.ย.57 11:10
9แจ้ง จนท.รพ./สสอ.ผู้รับผิดชอบอาชีวอนามัย/ NCD เข้าร่วมประชุมสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัยฯ วันที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องเฟื่องฟ้า รร.กรุงศรีริเวอร์ ภาณุวัตร3 เม.ย.57 11:25
10สสจ. ร่วมกับศูนย์เขต 1 ขอแจ้งเข้าประเมินตลาดประเภทที่ 1 (รอบ1/57) ระหว่างวันที่ 12,13,14 มีนาคม 2557 ภาณุวัตร26 ก.พ.57 14:39
11ย้ายแล้ว... ประกาศกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ย้ายห้องไปที่กลุ่มงานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์เดิม และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย" ตามโครงสร้างที่ปรับปรุงใหม่ ภาณุวัตร3 ก.พ.57 10:58
12ตารางรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการดำเนินงานมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 22-23 มกราคม 2557 ภาณุวัตร27 ม.ค.57 10:25
13กลุ่มงานฯ ขอให้ รพ./สสอ. เบิกวัสดุด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมพร้อมอุทกภัยน้ำท่วมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาณุวัตร17 ก.ย.56 10:09
141. ประกาศผลการประเมินสุดยอดส้วมแห่งปี 2556 ระดังจังหวัดฯ ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง อันดับ 1. ปั๊ม PT ปิโตเลียมคอร์ปอเรชั่น ภาณุวัตร2 ก.ย.56 09:42
152. ประกาศผลการประเมินสุดยอดส้วมแห่งปี 2556 ระดังจังหวัดฯ ประเภทสถานที่ราชการ อันดับ 1. เทศบาลตำบลลาดชะโด ภาณุวัตร2 ก.ย.56 09:39
163. ประกาศผลการประเมินสุดยอดส้วมแห่งปี 2556 ระดังจังหวัดฯ ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อันดับ 1. รพสต.บ้านหนองโสน อันดับ 2. รพสต.โพสาวหาญ อันดับ 3. รพสต.รางจระเข้ ภาณุวัตร2 ก.ย.56 09:35
174. ประกาศผลการประเมินสุดยอดส้วมแห่งปี 2556 ระดังจังหวัดฯ ประเภทโรงเรียน อันดับ 1. รร.วัดพระขาว อันดับ 2. รร.วัดสนามไชย อันดับ 3. รร.บ้านแถววิทยาคาร ภาณุวัตร2 ก.ย.56 09:34
18แผนการตรวจประเมินตลาดสด/ ตลาดนัดน่าซื้อ ครั้งที่ 2/56 ระหว่างวันที่ 25-29,29 กรกฎาคม 2556 ภาณุวัตร17 ก.ค.56 09:50
19แจ้งติดตามตลาดสดซื้อ อำเภอต่างๆ ระหว่างวันที่ 25-26,29 กรกฎาคม 2556 ภาณุวัตร13 มิ.ย.56 09:23
20แจ้งติดตามตลาดนัดน่าซื้อ ณ ตลาดท่าเรือ วันที่ 19 มิถุนายน 2556 งด! ขอเลื่อนไปช่วง 25-26,29 ก.ค. 56 ภาณุวัตร13 มิ.ย.56 09:21
ทั้งหมด : 135 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 [Next] [Last Page]
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0