( สำเนา )
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 

          จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามรายการ ดังนี้

  ๑    เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1จำนวนชุด
  ๒    เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน แบบที่ 2จำนวนชุด
  ๓    เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ (23หน้า/นาที่)จำนวนชุด
  ๔    เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET PRINTER)จำนวนชุด
  ๕    เครื่องสำรองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 750 VAจำนวนชุด
  ๖    สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 1จำนวนชุด
  ๗    จอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้วจำนวนชุด
  ๘    อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) แบบที่ 1จำนวนชุด
  ๙    อุปกรณ์ Load Balancde Routerจำนวนชุด
  ๑๐    เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2จำนวนชุด
  ๑๑    ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้งจำนวนชุด
  ๑๒    อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่1จำนวนชุด
  ๑๓    เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายแบบที่ 1จำนวนชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   . เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                   . ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurment.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕๒๔๑๕๒๐ ต่อ ๑๑๓ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 
 
 

(นาย รัตนชัย จุลเนตร)

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย รพีพัชร์ แสงโรจน์เพิ่มสุข)
       ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
 โดย นาย รพีพัชร์ แสงโรจน์เพิ่มสุข ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ