หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  รวมเรื่องควรรู้งานพัสดุ
ข้อห้ามสำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทั้งหมด

  ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
ทั้งหมด

  คำสั่งเกี่ยวกับงานพัสดุ
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 3963/2559 ลว.14 พ.ย.2559 เรื่อง แก้ไขการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (ผนวก จ.)
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3523/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่องมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2886/2548 ลว. 23 ธ.ค.2548 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ด้านการบริหารงบประมาณ)
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3039/2558 ลว.5 ต.ค.2558 เรื่อง มอบอำนาจในรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชกาารจังหวัด
ทั้งหมด

ห้องสมุดพัสดุ
 

ห้องสมุดพัสดุ

ลำดับที่
รายการ
เมื่อวันที่
1หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 20 มี.ค.60 14:49
2แบบแสดงความบิริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติงานพัสดุ 24 ก.พ.60 16:12
3หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0405.3/ว364 ลว.15ก.ย.59 เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงตาราง factor F 17 ก.ย.59 21:52
4ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณฉบับเดือนสิงหาคม 2559 22 ก.ย.59 14:21
5บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 20 ส.ค.59 17:20
6แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market และ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 26 มิ.ย.59 22:28
7ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 26 มิ.ย.59 22:22
8คู่มือลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา 10 มิ.ย.59 11:09
9ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวมและบ้านพัก 2 มิ.ย.59 15:22
10บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง มกราคม 2559 2 มิ.ย.59 15:34
11บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 28 มีนาคม 2558 2 มิ.ย.59 15:32
12บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์เพิ่มเติมรายการ 2 มิ.ย.59 15:36
13แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 24 พ.ค.59 11:02
14คู่มือและแนวการการเปิดเผยราคากลางของ ปปช. 2 มิ.ย.59 15:44
ทั้งหมด : 14 รายการ หน้าที่   [1]   
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0