หน้าหลัก WebMail WebBoard สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  เมนูหลัก

  รวมเรื่องควรรู้งานพัสดุ
ข้อห้ามสำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทั้งหมด

  ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
ทั้งหมด

  คำสั่งเกี่ยวกับงานพัสดุ
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 3963/2559 ลว.14 พ.ย.2559 เรื่อง แก้ไขการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (ผนวก จ.)
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3523/2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่องมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2886/2548 ลว. 23 ธ.ค.2548 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ด้านการบริหารงบประมาณ)
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 3039/2558 ลว.5 ต.ค.2558 เรื่อง มอบอำนาจในรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชกาารจังหวัด
ทั้งหมด

ข่าว/ประกาศ
 
ลำดับที่
ข่าว/ประกาศ
ผู้ประกาศ
เมื่อวันที่
1หนังสือสำนักเลาขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 520 เรื่อง การดำเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่างๆของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน 2561 ศุลีพร19 พ.ย.61 15:34
2หนังสือสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0207.03/28584 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งประกาศใช้บัญชีครุภัณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศุลีพร14 พ.ย.61 15:12
3หนังสือด่วน ที่ สธ 0207.03/5714 ลว.9มีนาคม 2561 เรื่อง ขอแจ้งบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนกุทภาพัธ์ 2561 สุนทร9 เม.ย.61 10:54
4หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว119 ลว. 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน สุนทร9 เม.ย.61 10:52
5หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว111 สุนทร9 เม.ย.61 10:49
6หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว110 ลว.5มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) สุนทร9 เม.ย.61 10:47
7หนังสือด่วนที่สุด ที่กค (กวจ)0405.2/ว112 ลว.5 มีนาคม 2561 เรื่องซักซ้อมควาาเ้าใจนิยามควาหมาย งานก่อสร้าง สุนทร9 เม.ย.61 10:45
8หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ0207.03/6595 ลว.19 มีนาคม 2561 เรื่อง เอกสารแก้ไขเพิ่มเติมรายการผลิตภัณฑ์วัสดุ สุนทร9 เม.ย.61 10:44
9ใบสั่งซื้อ สุนทร29 พ.ย.59 14:34
10ใบตรวจรับพัสดุ (3คน ) สุนทร29 พ.ย.59 14:33
11ใบตรวจรับพัสดุ (คนเดียว) สุนทร29 พ.ย.59 14:32
12ขออนุมัติจัดซื้อ (ผู้ตรวจรับ 3 คน ) สุนทร29 พ.ย.59 14:30
13ขออนุมัติจัดซื้อ (ผู้ตรวจรับคนเดียว) สุนทร29 พ.ย.59 14:28
14หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว145 ลงวันที่ 21 มี.ค.2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล้กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-bidding) สุนทร23 มี.ค.59 13:42
15หนังสือที่ สธ 0201.024.6/ว 370 ลว. 23 ก.พ.2559 เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินถาวรสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สุนทร7 มี.ค.59 15:50
16หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.021/ว1154 เรื่อง ยกวเ้นผ่อนผันรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง สำหรับมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั้งประเทศ สุนทร19 ม.ค.59 16:33
17หนังสือที่ สธ 0201.021/ว 42 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ สุนทร19 ม.ค.59 16:30
18ที่ สธ 0228.03/ว 1011 เรื่อง ส่งคู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม สุนทร19 ม.ค.59 10:19
19หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.021/ว 1076 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สุนทร13 ม.ค.59 15:19
20หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0228.03/ว 1259 แนวทางการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สุนทร13 ม.ค.59 15:17
ทั้งหมด : 109 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 [Next] [Last Page]
Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.license agreement Version : 1.0