หน้าหลัก WebMail WebBoard ตารางไปราชการ สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  ติดต่อยุทธศาสตร์
  • โทร. 0-3524-1520 ต่อ 106,123
  • โทรสาร 0-3524-2311
  • มือถือ 08-1780-3636

  เมนูหลัก

  เขตสุขภาพที่ 4
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เขตสุขภาพที่ 4
สรุปผลงานเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ทั้งหมด

  Download เอกสารการประชุม
File บรรยายITA
เอกสารการประชุมวันที่ 19 เมษายน 2561
เอกสารการประชุมวันที่ 20 เมษายน 2561
ทั้งหมด

  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 : พ.ศ. 2561
วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
หลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัย
แนวทางจริยธรรม การทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550
ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549
จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
เอกสารอบรมหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณา วันที่ 13-14 ธ.ค. 60
ทั้งหมด

  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แบบฟอร์มการเขียนแผน
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานฯ
คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ 2562
แนวทางการดำเนินงาน OG ปี 2562
ทั้งหมด

  นโยบาย
cluster-Agendaจังหวัด2558
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
เอกสารเนื้อหาการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หลักการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(ศาตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน)
ทั้งหมด

  ข่าวสารสุขภาพ
รายงานสาระสุขภาพ ปีงบประมาณ 57-58
ทั้งหมด

  สมัชชาสุขภาพ
วิธีพิจารณาขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชนในการสรรหากสช.จว.
ความคืบหน้าการสรรหา กสช.ภาคองค์กรเอกชนฯ ปี 2558
คู่มือสรรหากสช.จว.58-1
คู่มือสรรหากสช.จว.58-2
คู่มือสรรหากสช.จว.58-3
คู่มือสรรหากสช.จว.58-4
ร่างมตินโยบายสุขภาพสาธารณะ(2557)
มตินโยบายสุขภาพสาธารณะ(2556)
ร่างมตินโยบายสุขภาพสาธารณะ(2555)
ร่างมตินโยบายสุขภาพสาธารณะ(2554)
ทั้งหมด

  แผนลงทุน-งบประมาณ
แนวทางการของบลงทุนปี59
สรุป service plan กระทรวงสธ.
จัดสรรงบฟื้นฟูระยะ2,3
สำรวจทรัพยากร (service plan)
บัญชีจัดสรรงบลงทุน ปี 2555
แผนลงทุน 56 เขต 1
แผนลงทุน55-59(รพ.)
แผนลงทุน55-59(สสอ.)
แผนลงทุน ปี2555
ทั้งหมด

  ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ผลการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปี55(Unitcost)
ทั้งหมด

  แบบรายงานอุทกภัย
แนวทางเตรียมอุทกภัย
แบบสำรวจทรัพยากรพร้อมใช้ในสถานการณ์อุทกภัย
แบบรายงานอุทกภัย ระดับอำเภอปี 2560
ทั้งหมด

  สรุปบทเรียนอุทกภัย
สรุปบทเรียนอุทกภัย ปี54
สรุปบทเรียนอุทกภัย ปี53
ทั้งหมด

  ภาพกิจกรรมชาวยุทธศาสตร์ฯ
 
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดประชุมเตรียมการรับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2562

วันที่ 22 พ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมพัฒนาติดตามคุณภาพข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  ณ ห้องไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 - 2564 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรองลักษณา ศังขชาต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น.
นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมฝ่ายพัฒนายุทธ์สาสตร์

ทั้งหมด


  ประชาสัมพันธ์-ดาวน์โหลด
การรายงานเหตุการณ์สำคัญและสาธารณภัยที่อาจมีผลกระทบต่อด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ต้องรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทันที Director Critical Infromation Requirements DCIRs
pop-หลังคาเรือน-รพสต.
ประชากรกลางปี 2557 (สนย)
ค่านิยมหลัก12ประการ(ฉบับคำกลอน)
พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2558
ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์แยกกลุ่มอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (31ธ.ค.2557)
รวม PPT นำเสนอ4โซน ในการนิเทศโซนสัญจร 23,27 เมษายน2558
อบรมหลักสูตร Cloud computing for e-Government Exchange Program รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม - วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 (อบรมสัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันอังคาร) ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร

ทั้งหมด


  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็ปไซต์
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 5 มิ.ย.52
เดือนนี้ : วันนี้ : 

  หัวหน้ากลุ่มงาน
   
วลีย์  ไกรพจน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ


  รู้จัก..ทีมงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
งานแผน ประเมินผล และประสานนโยบาย
งานข้อมูลข่าวสาร ระบาดวิทยาและวิจัย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั้งหมด

  PA ปี 2562
รายละเอียดตัวชี้วัดประเด็นคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) เขตสุขภาพที่ 4
เล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20/12/61
template ตัวชี้วัดตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 (PA)
แนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบประมาณ 2562 (จากประชุมเขตฯ ครั้งที่12/2561)
แนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบประมาณ 2562 (จากประชุมเขตฯ ครั้งที่11/2561)
PA ปี 2562 (strategy house model 2562)
ประเด็น PA ปี 2562
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561
นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
ทั้งหมด

  ตรวจราชการและนิเทศงานปี 2562
แบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม HA)11/12/2018
template ตัวชี้วัดตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 (PA 23/11/2018)
รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 1)
แบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 (11/12/2018) ล่าสุด
แนวทางการตรวจราชการ ปี 62 คณะ 1
แนวทางการตรวจราชการ ปี 62 คณะ 2
แนวทางการตรวจราชการ ปี 62 คณะ 3
เอกสารการประชุม VDO Conference ชี้แจงแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (20 พ.ย.61)
แจ้งกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 4 รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แนวทางการตรวจราชการ และ(ร่าง)ตัวชี้วัดตรวจราชการปี 2562
ทั้งหมด

  EOC
แบบฟอร์มรายงานอุกทกภัย 2561
รายงานติดตามกลุ่มผู้เปราะบาง2561 Excel
รวมผังโครงสร้าง ICS จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คำสั่ง EOC สสจ.
คู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข-สพฉ.
เอกสารประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 7 มีนาคม 2561
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนเผชิญเหตุ (IAP) 6 มีนาคม 2561
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
กรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ
ทั้งหมด

  การตรวจราชการและนิเทศงานปี 2561
ภาพงานมหกรรมความรู้และผลงานเด่นปีที่5
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
สรุปตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 รอบที่2 ปี 2561
สรุปตรวจราชการรอบที่ ๒ คณะที่ 3
สรุปตรวจราชการรอบที่ ๒ คณะที่ 2
สรุปตรวจราชการรอบที่ ๒ คณะที่ 1
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 1 (รายคณะ 4 คณะ)
ตก.1 happinometer, รพ.สต.ติดดาว รอบ 2-61 ปรับใหม่
ตก.1 คณะที่ 2 รอบ2 กรมการแพทย์ ปรับใหม่
ตก.1 คณะที่ 1 รอบ2 กรมการแพทย์ ปรับใหม่
ทั้งหมด

  การตรวจราชการและนิเทศงานปี 2560
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานปี 2560 รอบที่ 2 กระทรวงสาธารณสุข (วันที่ 14 ก.ย. 60)
สรุปตรวจราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงพยาบาลเสนา (29/06/2560)
สไลด์นำเสนอตรวจราชการโรงพยาบาลบางปะอิน รอบที่ 2/2560
สไลด์นำเสนอตรวจราชการโรงพยาบาลเสนา รอบที่ 2/2560
สไลด์นำเสนอตรวจราชการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 2/2560
สไลด์นำเสนอตรวจราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 2/2560
เล่มตรวจราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รอบที่ 2/2560
การประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือน (ต.ค.59-มี.ค.60) ประจำปีงบประมาณ 2560
ไฟล์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน เขต 4 รอบที่1/2560 (27-28 เม.ย.60 ณ รพ.พระนั่งเกล้า)
ทั้งหมด

  แนวทางการตรวจราชการ ปี 2560
1.ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการปี 60
4.ตัวชี้วัด+Template       

  ประเมินคปสอ.ปี 2559

ประมวลภาพงานมหกรรมความรู้และผลงานเด่นปี 2559

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 2

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 2.1

-ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 3

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 3.1

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 4

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 4.1

- ภาพมหกรรมความรู้และผลงานเด่น 5

ตัวชี้วัด MOU ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แบบรายงาน SAR

 

Template MOU 59

คะแนนการประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. รอบ 10 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559)


  นิเทศบูรณาการสัญจร ปี59

ไฟด์นำเสนอสิงห์เหนือ

ไฟด์นำเสนอเสือใต้

ไฟด์นำเสนอคชสารกลาง

ไฟด์นำเสนอนาคราชซ้าย

คู่มือการเข้าใช้ HDC
ตารางแสดงชื่อรายงาน HDC

หน้งสือแจ้งเชิญประชุมนิเทศบูรณาการสัญจร ปีงบประมาณ 2559 (ที่ อย.0032.ว 195 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 )  การตรวจราชการและนิเทศงานปี 59

แบบฟอร์มตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๒/๒๕๕๙

คณะที่ ๑ การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค

- ตก.๑ กลุ่มผู้พิการ

-ตก.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ

คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)

- ตก.๑ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ปี ๕๙

- ตก.๑ สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (NCD:COPD) ปี ๕๙

- ตก.๑ สาขาตา ปี ๕๙ 

- ตก.๑ สาขาไต ปี ๕๙ 

- ตก.๑ สาขาทารกแรกเกิด ปี ๕๙

- ตก.๑ สาขามะเร็ง ปี ๕๙

- ตก.๑ สาขายาเสพติด ปี ๕๙ 

- ตก.๑ สาขาหัวใจ ปี ๕๙ 

- ตก.๑ สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน ปี ๕๙ 

 

ตัวอย่างผลงานตัวชี้วัดการตรวจราชการรอบ ๒/๒๕๕๙ ของCupพระนครศรีอยุธยา


สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ ๑/๕๙

แบบ  ตก01 ปีงบประมาณ 2559

PPT ชี้แจงการตรวจราชการฯ (20 มกราคม 2559)

เอกสารรายละเอียดรายคณะการตรวจราชการปี 2559

คณะที่ 1   การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และระบบควบคุมโรค  

คณะที่   2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

คณะที่่   3   พัฒนาระบบบริหารจัดการ

คณะที่   4  พัฒนาระบบสนับสนุนด้านสุขภาพ

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ ๒/๒๕๕๙

คณะที่ 1  การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และระบบควบคุมโรค  

คณะที่ 2  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

     - บทสรุปผู้บริหาร คณะที่ 2

คณะที่่ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

   - บทสรุปผู้บริหาร คณะที่ 3

คณะที่ 4  พัฒนาระบบสนับสนุนด้านสุขภาพ

      - บทสรุปผู้บริหาร คณะที่ 4  

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.
license agreement Version : 1.0