หน้าหลัก WebMail WebBoard ตารางไปราชการ สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  ติดต่อยุทธศาสตร์
  • โทร. 0-3524-1520 ต่อ 106,123
  • โทรสาร 0-3524-2311
  • มือถือ 08-1780-3636

  เมนูหลัก

  Download เอกสารการประชุม
สถานะสุขภาพ ปี 2562
เอกสารการประชุม AIP วันที่ 25-26 มีนาคม 2562
File บรรยายITA
เอกสารการประชุมวันที่ 19 เมษายน 2561
เอกสารการประชุมวันที่ 20 เมษายน 2561
ทั้งหมด

  สรุปคณะกรรมการบริหารฯ (กกบ.)
สรุป กกบ.ครั้งที่ 10/2562
ทั้งหมด

  สรุปการประชุมติดตามกำกับการดำเนินงานในพื้นที่
4.สรุปการประชุมติดตามกำกับฯ ครั้งที่ 4/2562 ลว.31 พ.ค. 62
3.สรุปการประชุมติดตามกำกับฯ ครั้งที่ 3/2562 ลว.30 เม.ย. 62
ทั้งหมด

  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 : พ.ศ. 2561
วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
หลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัย
แนวทางจริยธรรม การทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550
ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549
จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
เอกสารอบรมหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณา วันที่ 13-14 ธ.ค. 60
ทั้งหมด

  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แบบฟอร์มการเขียนแผน
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานฯ
คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ 2562
แนวทางการดำเนินงาน OG ปี 2562
ทั้งหมด

  แบบรายงานอุทกภัย
แนวทางเตรียมอุทกภัย
แบบสำรวจทรัพยากรพร้อมใช้ในสถานการณ์อุทกภัย
แบบรายงานอุทกภัย ระดับอำเภอปี 2560
ทั้งหมด

  สรุปบทเรียนอุทกภัย
สรุปบทเรียนอุทกภัย ปี54
สรุปบทเรียนอุทกภัย ปี53
ทั้งหมด

PA ปี 2562
 

PA ปี 2562

ลำดับที่
รายการ
เมื่อวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปี 2562 รอบ 3 เดือน (ไตรมาส 1: 1 ต.ค. 2561- 31 ธ.ค. 2561) 11 ก.พ.62 11:30
2รายละเอียดตัวชี้วัดประเด็นคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) เขตสุขภาพที่ 4 27 ธ.ค.61 10:44
3เล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement:PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20/12/61 25 ธ.ค.61 16:11
4template ตัวชี้วัดตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 (PA) 20 ธ.ค.61 10:58
5แนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบประมาณ 2562 (จากประชุมเขตฯ ครั้งที่12/2561) 13 ธ.ค.61 16:27
6แนวทางการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (PA) ปีงบประมาณ 2562 (จากประชุมเขตฯ ครั้งที่11/2561) 13 ธ.ค.61 16:26
7PA ปี 2562 (strategy house model 2562) 5 ต.ค.61 16:22
8ประเด็น PA ปี 2562 5 ต.ค.61 16:20
9รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 22 ต.ค.61 14:48
10นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 10 ต.ค.61 10:14
11แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 10 ต.ค.61 10:13
12แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงฯ ปี 2562 10 ต.ค.61 10:12
ทั้งหมด : 12 รายการ หน้าที่   [1]   

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.
license agreement Version : 1.0