หน้าหลัก WebMail WebBoard ตารางไปราชการ สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  ติดต่อยุทธศาสตร์
  • โทร. 0-3524-1520 ต่อ 106,123
  • โทรสาร 0-3524-2311
  • มือถือ 08-1780-3636

  เมนูหลัก

  Download เอกสารการประชุม
สถานะสุขภาพ ปี 2562
เอกสารการประชุม AIP วันที่ 25-26 มีนาคม 2562
File บรรยายITA
เอกสารการประชุมวันที่ 19 เมษายน 2561
เอกสารการประชุมวันที่ 20 เมษายน 2561
ทั้งหมด

  สรุปคณะกรรมการบริหารฯ (กกบ.)
สรุป กกบ.ครั้งที่ 10/2562
ทั้งหมด

  สรุปการประชุมติดตามกำกับการดำเนินงานในพื้นที่
4.สรุปการประชุมติดตามกำกับฯ ครั้งที่ 4/2562 ลว.31 พ.ค. 62
3.สรุปการประชุมติดตามกำกับฯ ครั้งที่ 3/2562 ลว.30 เม.ย. 62
ทั้งหมด

  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 : พ.ศ. 2561
วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
หลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัย
แนวทางจริยธรรม การทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550
ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549
จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
เอกสารอบรมหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณา วันที่ 13-14 ธ.ค. 60
ทั้งหมด

  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แบบฟอร์มการเขียนแผน
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานฯ
คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ 2562
แนวทางการดำเนินงาน OG ปี 2562
ทั้งหมด

  แบบรายงานอุทกภัย
แนวทางเตรียมอุทกภัย
แบบสำรวจทรัพยากรพร้อมใช้ในสถานการณ์อุทกภัย
แบบรายงานอุทกภัย ระดับอำเภอปี 2560
ทั้งหมด

  สรุปบทเรียนอุทกภัย
สรุปบทเรียนอุทกภัย ปี54
สรุปบทเรียนอุทกภัย ปี53
ทั้งหมด

EOC
 

EOC

ลำดับที่
รายการ
เมื่อวันที่
1เอกสารประชุม IAP 25-26 มี.ค.62 25 มี.ค.62 07:01
2แบบฟอร์ม ICS201-ICS215A 25 มี.ค.62 06:55
3แบบฟอร์มรายงานอุกทกภัย 2561 30 ส.ค.61 10:10
4รายงานติดตามกลุ่มผู้เปราะบาง2561 Excel 18 ก.ย.61 13:46
5รวมผังโครงสร้าง ICS จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10 ก.ย.61 10:52
6คำสั่ง EOC สสจ. 17 ก.ค.61 16:14
7คู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข-สพฉ. 16 ก.ค.61 11:56
8เอกสารประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 7 มีนาคม 2561 5 มี.ค.61 16:15
9เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนเผชิญเหตุ (IAP) 6 มีนาคม 2561 5 มี.ค.61 16:14
10เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 19 ก.พ.61 15:11
11กรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ 26 ก.พ.61 10:13
ทั้งหมด : 11 รายการ หน้าที่   [1]   

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.
license agreement Version : 1.0