หน้าหลัก WebMail WebBoard ตารางไปราชการ สถิติการใช้งาน ติดต่อเรา
  User Organizer
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน?

  ติดต่อยุทธศาสตร์
  • โทร. 0-3524-1520 ต่อ 106,123
  • โทรสาร 0-3524-2311
  • มือถือ 08-1780-3636

  เมนูหลัก

  Download เอกสารการประชุม
สถานะสุขภาพ ปี 2562
เอกสารการประชุม AIP วันที่ 25-26 มีนาคม 2562
File บรรยายITA
เอกสารการประชุมวันที่ 19 เมษายน 2561
เอกสารการประชุมวันที่ 20 เมษายน 2561
ทั้งหมด

  สรุปคณะกรรมการบริหารฯ (กกบ.)
สรุป กกบ.ครั้งที่ 10/2562
ทั้งหมด

  สรุปการประชุมติดตามกำกับการดำเนินงานในพื้นที่
4.สรุปการประชุมติดตามกำกับฯ ครั้งที่ 4/2562 ลว.31 พ.ค. 62
3.สรุปการประชุมติดตามกำกับฯ ครั้งที่ 3/2562 ลว.30 เม.ย. 62
ทั้งหมด

  จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ต้นแบบเพื่อจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 : พ.ศ. 2561
วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
หลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัย
แนวทางจริยธรรม การทำวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ.2550
ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549
จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
เอกสารอบรมหลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณา วันที่ 13-14 ธ.ค. 60
ทั้งหมด

  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ 2562
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
แบบฟอร์มการเขียนแผน
ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานฯ
คู่มือนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปีงบประมาณ 2562
แนวทางการดำเนินงาน OG ปี 2562
ทั้งหมด

  แบบรายงานอุทกภัย
แนวทางเตรียมอุทกภัย
แบบสำรวจทรัพยากรพร้อมใช้ในสถานการณ์อุทกภัย
แบบรายงานอุทกภัย ระดับอำเภอปี 2560
ทั้งหมด

  สรุปบทเรียนอุทกภัย
สรุปบทเรียนอุทกภัย ปี54
สรุปบทเรียนอุทกภัย ปี53
ทั้งหมด

รูปภาพกิจกรรมด้านสาธารณสุข
 

วันที่ 20 ส.ค. 62 เวลา 13.00 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดประชุมทบทวนหลังการประเมินผลตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. ปี 62 รอบ 9 เดือน (After  Action Reviw : AAR) โดยมีนายแพทย์ณรงค์ ถวิลวิสาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 ส.ค. 62 เวลา 09.00 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 2562 โดยมีนายแพทย์ณรงค์ ถวิลวิสาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมไทรงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 7 ส.ค. 62 เวลา 09.00 น.
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมพัฒนาติดตามคุณภาพข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ โดยมีนายแพทย์ณงรงค์ ถวิลวิสาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมเตรียมการ Up HOSxP Ver.4 โดยมีนายแพทย์ณงรงค์ ถวิลวิสาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดการประชุมจัดการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (ICS) โดยมีนายแพทย์พีระ อารีรัตน์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 
วันที่ 22 พ.ค. 62 เวลา 10.00 น.
     กลุ่มงานพัฒนายุทธ์ศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนางงวลีย์ ไกรพจน์เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องไทรงาม สสจ.

วันที่ 16 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น.
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมพัฒนาติดตามคุณภาพข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ โดยมีนายแพทย์ณงรงค์ ถวิลวิสาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
วันที่ 10 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น.
     นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดประชุมทบทวนหลังการประเมินผลตัวชี้วัดค่ารับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. ปี 62 รอบ 6 เดือน โดยมีนายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องทัศนีย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 25 - 26 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนเผชิญเหตุ Incident Action Plan (IAP) โดยมีนายพีระ อารีรัตน์ นพ.สสจ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์

วันที่ 15 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธ์ศาสตร์ จัดประชุม เตรียมความพร้อมในการซ้อมแผนอัคคีภัยโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมีรองลักษณษ ศังขชาต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมป่าสัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 14 มี.ค. 62 เวลา 09.00 น.
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมพัฒนาติดตามคุณภาพข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ โดยมีนายแพทย์ณงรงค์ ถวิลวิสาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.
กลุ่มงานพัฒนายุทธ์ศาสตร์ ได้จัดประชุมเตรียมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด โดยมี รองลักษณา ศังขชาต เป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 14 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธ์ศาสตร์ จัดประชุมพัฒนาติดตามคุณภาพข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ โดยมีรองลักษณา ศังขชาต เป็นประธานในการประชุม ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธ์ศาสตร์ จัดอบรมการใช้งาน Google_calendar โดยมีรองลักษณา ศังขชาต เป็นประธานในการอบรม ณ ห้องไทรงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 23 ม.ค. 62 เวลา 07.30 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ ต้อนรับคณะดูงานจาก สปป.ลาว ณ ร้าน Nature coffee&bistro

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดประชุมภารกิจตรวจราชการ เขตบริการสุขภาพที่ 4 รอบที่ 1/2562 โดยมีนายแพทย์ณรงค์ ถวิลวิสาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องไทงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  
วันที่ 20 ม.ค. 62 เวลา 09.00 น.
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมพัฒนาติดตามคุณภาพข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ โดยมีนายแพทย์ณงรงค์ ถวิลวิสาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดประชุมเตรียมการรับการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1/2562

วันที่ 22 พ.ย. 61 เวลา 09.00 น.
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมพัฒนาติดตามคุณภาพข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  ณ ห้องไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 ต.ค. 61 เวลา 09.30 น.
นางวลีย์ ไกรพจน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 - 2564 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรองลักษณา ศังขชาต เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องไทรงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งหมด : 478 รายการ หน้าที่   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [Next] [Last Page]

Copyright © 2009 www.ayph.in.th, All rights reserved.
license agreement Version : 1.0